Подкрепа на дигитализацията в малките и средни предприятия - ваучери за ИКТ услуги

info 03 септември 2019 г.

Oт 31 август 2020 г. до 30 септември 2020 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката на Република България предоставя възможност на българските компании  да подават своите документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП “, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.
 
Целта на ваучерната схема е да подкрепи дигитализацията на българските предприятия, като улесни достъпа им до цифрово ноу-хау и технологии, насърчавайки използването на нови, базирани на технологични решения бизнес модели, като същевременно с това им помогне в преодоляването на икономическите от пандемията COVID-19 и насърчи създаването на нови бизнес партньорства между секторите на ИКТ и производството.
 

Стартира приемът на проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ - 2020 г

info

29 юли 2020 г.

Започна приемът по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони.

До 18 септември 2020 година кандидатите ще могат да подават своите проектни предложения по подмярката чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Прочети още ...

Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони - по подмярка 7.6. на ПРСР

info

27 юли 2020 г.

Отворен е приемът по подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата - 2020 г. от Програмата за развитие на селските райони.

До 23 септември 2020 година кандидатите ще могат да подават своите проектни предложения по подмярката чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Допустими кандидати са местни поделения на вероизповеданията, които са признати за юридически лица (по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията) или регистрирани като юридически лица (съгласно чл. 20 от ЗВ).

Ще бъдат подпомагани проекти, които се осъществяват на територията на общините от селските райони на Република България, извън населени места с развит масов туризъм и курортни комплекси.

Прочети още ...

Започва целеви прием за сектор "Животновъдство" по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" на ПРСР

info

29 юли 2020 г.

Започна приемът по подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства - Целеви прием за сектор "Животновъдство" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони.

До 30 септември 2020 година кандидатите ще могат да подават своите проектни предложения по подмярката чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Прочети още ...

Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

info21 юли 2020 г.

Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Финансират се на 100% разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и по-конкретно за:
- Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
- Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
- Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.
Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 5% от оборота за 2019 г., като минималната е 30 000 лв., а максималната 150 000 лв.