ОПИК Ос 2 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за ИКТ за МСП

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
Да се подкрепи дигитализацията на българските предприятия, като улесни достъпа им до цифрово ноу-хау и технологии, насърчавайки използването на нови, базирани на технологични решения бизнес модели, като същевременно с това им помогне в преодоляването на икономическите от пандемията COVID-19 и насърчи създаването на нови бизнес партньорства между секторите на ИКТ и производството.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.): 9 180 000 лв.
разпределени както следва:
- 90 бр. ваучери от "тип 1" с фиксирана номинална стойност 5 000 лева без ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които имат регистрация по ЗДДС и 6 000 лв. с ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които нямат регистрация по ЗДДС.
- 360 бр. ваучери от "тип 2" с фиксирана номинална стойност 20 000 лева без ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които имат регистрация по ЗДДС и 25 000 лв. с ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които нямат регистрация по ЗДДС.

Допустими кандидати:
Допустими за финансиране чрез ваучерната схема са кандидати, които отговарят на следните изисквания:  
-  да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон;   
-  да са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия;  
-  да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги, съгласно изброените по-долу:
Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“;
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.  
Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ ;
J60 „Радио- и телевизионна дейност“;
J61 „Далекосъобщения“;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“;
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.
Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“;
С11 „Производство на напитки“;
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
С14 „Производство на облекло“;
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“;
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“;
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“;
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“;
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
С24 „Производство на основни метали“;
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“;
С31 „Производство на мебели“;
С32 „Производство, некласифицирано другаде“;
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.
С оглед на горното ограничение и във връзка с раздел С 16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ от КИД-2008 следва да се има предвид, че производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29). Недопустим за подкрепа е и код на икономическа дейност С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.

Недопустими кандидати:
С оглед избягване на припокриването на интервенциите между ОПИК 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата ваучерна схема не могат да получават кандидати, които са:   
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно определението в т. 8.1. от Описанието на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в  Приложение 9 към Условията за кандидатстване.
• предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти. (Дървесина и недървесни горски продукти. „Недървесни горски продукти" са смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, животни, които не са дивеч. Дефиницията включва и продукти от следните производства преди индустриалната преработка на дървесината:
1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;  
2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;  
3. Сушене и импрегниране на дървен материал;  
4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;  
5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;  
6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране;)
С оглед на горното ограничение и във връзка с обстоятелството, че код С 16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ е допустим за кандидатстване  
по настоящата процедура следва да се има предвид, че производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29). Недопустим за подкрепа е и код на икономическа дейност С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски. • микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност, или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1 Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Приложение 9 към Условията за кандидатстване)
• малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност, или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  
• предприятия, извършващи икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:
 - 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 - 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 - 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 - 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 - 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
 - 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 - 10.81. „Производство на захар”;
 - 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
 - 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 - 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
 - 11.02. „Производство на вина от грозде”; - 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
 - 11.06. „Производство на малц”.

Списък на услугите, включени във ваучерната схема:

Ваучери – тип 1:

Ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения с фиксирана номинална стойност 5 000 лв. без ДДС и 6 000 лв. с ДДС,  за следните ИКТ услуги:
•    решения и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес решения;
•    фирмени/корпоративни web-сайтове;
•    фирмени/корпоративни web-сайтове за електронна търговия;
•    опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и/или ИКТ бизнес решения;

Ваучери – тип 2:

Ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност с фиксирана номинална стойност 20 000 лв. без ДДС и 24 000 лв. с ДДС,  за следните ИКТ услуги:и:
ИКТ услуги за дигитален маркетинг:
•    Услуги, базирани на VR технологии, отразяващи дейността на фирмата и качване в Интернет пространството, вкл. добавена реалност (ако е приложимо);
•    Софтуерни разработки и внедряване на VR технологии в производствения сектор;
•    Издаване на уникални идентификационни номера за продукти на компанията с признаване в цял свят (номерата да се признават от всички търговски партньори и вериги, и да осигуряват безпроблемно листване на стоки и търговия с тях в търговски обекти и електронни платформи);
•    Осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, която в последствие се синхронизира с електронна платформа за продуктова информация;
ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси:
•    Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси;
•    Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси;
•    Софтуери решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични процеси.
ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите:
•    Осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукти чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии;
•    Осигуряване на кибер и информационна сигурност на процеси чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии, в т.ч. процеси, свързани с доставката на суровини и/или производствени процеси и/или логистични процеси по дистрибутирането на стоката/услугата;

Допустими доставчици на услуги:
Българските компании ще могат да се възползват от услугите на близо 300 доставчици на ИКТ услуги, като пълен списък с одобрените фирми ще откриете в сайта на ИАНМСП: https://www.sme.government.bg/?page_id=49462
Кандидатстването ще се осъществи чрез електронно генериран формуляр през Информационната система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН 2020) от ЕС в България.

Продължителност на изпълнение: до 9 /девет/ месеца.

Краен срок за кандидатстване: до 16:30 ч. на 30 септември 2020 г.

Класирането на кандидатите е зависимо от реда на входиране на документите - първите са с най-голям шанс!