Започва целеви прием за сектор "Животновъдство" по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" на ПРСР

info

29 юли 2020 г.

Започна приемът по подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства - Целеви прием за сектор "Животновъдство" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони.

До 30 септември 2020 година кандидатите ще могат да подават своите проектни предложения по подмярката чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Целта на подпомагането е да се повиши конкурентоспособността на земеделието в България чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата, насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал, опазване на компонентите на околната среда, спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства, насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани, подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти и осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти.
 
Подпомаганите дейности по процедурата са свързани с разходи за подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства в сектор „Животновъдство“, а именно:
1. Разходи за строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда.
2. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда.
3. Разходи за закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг.
4. Разходи за закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 9.
5. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, като например: цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на живи животни и птици и др.
6. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.
7. Разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
8. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
9. Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

Общият размер на средствата, предоставени по процедурата възлиза на 58 674 000 лв.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 18 септември 2020 година.

Повече за мярката можете да прочетете: тук.

Източник: Държавен фонд „Земеделие“ - РА