Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони - по подмярка 7.6. на ПРСР

info

27 юли 2020 г.

Отворен е приемът по подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата - 2020 г. от Програмата за развитие на селските райони.

До 23 септември 2020 година кандидатите ще могат да подават своите проектни предложения по подмярката чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Допустими кандидати са местни поделения на вероизповеданията, които са признати за юридически лица (по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията) или регистрирани като юридически лица (съгласно чл. 20 от ЗВ).

Ще бъдат подпомагани проекти, които се осъществяват на територията на общините от селските райони на Република България, извън населени места с развит масов туризъм и курортни комплекси.

Целта на подпомагането е да Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони; запазване на културната идентичност и традиции в селските райони и да се повиши качеството на живот на хората, живеещи в тях.
 
Подпомаганите дейности по процедурата са свързани с разходи за възстановяване, реставрация, ремонт или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т. ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Общият размер на средствата, предоставени по процедурата възлиза на 28 423 283 лева.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 23 септември 2020 година.

Повече за мярката можете да прочетете: тук.

Източник: ИСУН 2020