ПРСР - Подмярка 4.1.2. Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства - 2020 г.

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. Насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;
3. Опазване на компонентите на околната среда;
4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.):
До левовата равностойност на 5 000 000 евро

Допустими кандидати:

1. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват земеделски стопани:
а) физически лица;
б) еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон;
в) кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Към датата на подаване на проектното предложение трябва да:
- са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
- имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" и/или "Етеричномаслени и лекарствени култури", съгласно продуктите, посочени в Приложение № 2; Икономическият размер на стопанството, измерен в СПО, се изчислява по таблица съгласно Приложение № 3. При изчисляване на икономическия размер на стопанството насажденията трябва да отговарят на изискванията за минимален брой на растения на единица площ, съгласно Приложение № 5. Земеделски стопанства в сектор "Животновъдство" са допустими за подпомагане, само ако всички животновъдни обекти в стопанството са разположени на територията на планински район, съгласно списък по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват. При изчисляване икономическия размер на стопанството се вземат предвид и определени нива на свързаност по отношение на други земеделски стопанства.
- са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително помещения, оранжерии или гъбарници, използвани за производствена дейност на селскостопански култури;
- са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
- имат регистрация на животновъден/и обект/и по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и да отговарят на ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, в случай че развиват животновъдна дейност.
- са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.

2. За безвъзмездна финансова помощ за колективни инвестиции могат да кандидатстват признати групи или организации на производители, само за сектора, за който са признати и за продуктите, за които са признати. При кандидатстване за колективни инвестиции условията за допустимост на кандидатите трябва да са изпълнени за всеки един от членовете на кандидата призната група или организация на производители. При приемане на нов член в група или организация на производители, същият трябва да отговаря на изискванията за допустимост на кандидатите към датата на приемането му в групата или организацията.

Допустими дейности:
обусловени от проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
а) модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи или;
б) подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, или;
в) създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, или;
г) повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, или;
д) производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства, или;
е) инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, или;
ж) инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, в случаите на чл. 17, ал. 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, приложими за съответните стопанства, или;
з) изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя на земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба. Земеделските продукти могат да бъдат само продукти, включени в Приложение № 2.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя на групи и организации на производители за инвестиции пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство, съхранение и подготовка на продукцията на своите членове.

Максимален % на съфинансиране: 60%*
*с възможност за увеличаване до максимум 80% (а за колективни инвестиции до 90%)

Краен срок за подаване на проектни предложения: 18 септември 2020 г.

Размер на БФП за проект:
- минимален: 2 444 лв. (1 250 евро)
- максимален: 48 895 лв. (25 000 евро), а за колективни инвестиции: 136 906 лв.