ОПРЧР - BG05M9OP001-1.057 – УМЕНИЯ

Цели на предоставяната БФП по процедурата:

Целите на процедурата са свързани и с предоставяне на специфични за предприятията и работните места обучения и иновативни форми за учене през целия живот, като по този начин ще се осигурят възможности за придобиване и усвояване на "уменията на бъдещето". Улесненият достъп до иновативни специфични обучения осигурява връзката между изискванията на пазара на труда и необходимите умения, които следва да се притежават, с цел постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на знанието.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.): 30 000 000 лв.

Допустими кандидати:

„Кандидати” за безвъзмездна финансова помощ са всички физически и юридически лица, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на проектно предложение.
„Партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ са всички физически и юридически лица, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото изпълнение на проекта или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от проекта и разходват средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта.
Допустимо е партньорство само с един партньор!
В случай че кандидатът и неговия/те партньор/ри предвижда/т изпълнението на дейности по предоставяне на „специфични обучения“* за конкретното работно място/работен процес, то същите следва да са работодатели, попадащи в приоритетни сектори. За целите на процедурата, като приоритетни се приемат следните сектори: сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори. 
* „специфични обучение“  е обучение, което отговаря едновременно на следните условия:
- включва подготовка, която е пряко и главно приложима към настоящата или бъдещата длъжност на работника в предприятието;
- осигурява квалификация, която само в ограничена степен може да се използва в други предприятия и/или области на дейност/икономически отрасли;
- попада извън обхвата на системата за професионално образование и обучение и извън обхвата на обученията за придобиване на ключова компетентност съгласно ПМС № 280/2015.
Работодателите следва да развиват своята основна и/или допълнителна икономическа дейност съгласно някой от изброените кодове за икономическа дейност в съответствие с Класификацията на икономическите дейности - КИД-2008, както следва:
·         Код 09 Спомагателни дейности в добива
·         Код 10 Производство на хранителни продукти
·         Код 11 Производство на напитки
·         Код 12 Производство на тютюневи изделия
·         Код 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
·         Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
·         Код 20 Производство на химични продукти
·         Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти
·         Код 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
·         Код 24 Производство на основни метали
·         Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
·         Код 27 Производство на електрически съоръжения
·         Код 30 Производство на превозни средства, без автомобили
·         Код 33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
·         Сектор Е Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
·         Код 46.5 Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника
·         Код 51 Въздушен транспорт
·         Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения
·         Сектор K Финансови и застрахователни дейности
·         Сектор M Професионални дейности и научни изследвания
·         Код 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
·         Код 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
·         Код 85.52 Неформално обучение в областта на културата
·         Код 86 Хуманно здравеопазване
·         Код 90 Артистична и творческа дейност
·         Код 91 Други дейности в областта на културата
·         Сектор U Дейности на екстериториални организации и служби
·         Код 95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
·         Код 96 Други персонални услуги

Примерни допустими дейности:

1. Включване на лица от целевите групи в специфични обучения за конкретното работно място/работен процес.
2. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация (но не по-висока от трета квалификационна степен) на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
3. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
4. Включване безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешно завършване на обучение/я.
Минимум 50% от всички неактивни/безработни лица, завършили успешно предвидените по проекта обучения, трябва да бъдат включени в несубсидирана заетост при работодател, който е кандидат/партньор по проекта. Периодът на заетостта трябва да бъде до края на дейностите по проекта, но не по-малко от 3 месеца; Не се допуска лицата да бъдат наети от работодател, при който са били заети в предходните 6 месеца от момента на включването им в дейностите по проекта!
5. Предоставяне на възможност за гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, насърчаване на дистанционната работа и др.) За заети лица при работодател, за периода на обучение.
На работодателите се предоставят стимули за всяко заето лице (за периода на обучение), участващо в гъвкави форми на заетост, в размер на 100.00 лева месечно и дължимите осигуровки за сметка на работодателя по КТ и КСО.

Категории допустими разходи:

I. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1. Разходи за възнаграждения
Разходи за осигурителни вноски на новонаетите неактивни/безработни лица, успешно завършили обучението/-ята, след което включени в несубсидирана заетост при работодател (стимули за работодателите) - тук следва да се включат всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност за периода на назначаване на несубсидирана заетост до края на проекта.
2. Разходи за стипендии

II. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

1. Разходи за специфични обучения
2. Разходи за обучения:
2.1. Разход за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и/или за придобиване на професионална квалификация за част от професия
2.2. Разход за провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности

Максимален % на съ-финансиране:

Интензитет на помощта за категория „помощ за обучение“ под режим групово освобождаване:

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура в съответствие с изискванията на Регламент 651/2014 на Комисията в зависимост от категорията на предприятието-кандидат/партньор/и, е както следва:
- За големи предприятия не надхвърля 50% от  общата стойност на допустимите разходи по проекта.
- За средни предприятия, не надхвърля 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
- За малки/микро предприятия, не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
Интензитетът на помощта може да бъде увеличен /но не-повече от максималния интензитет на помощта до 70%/ от допустимите разходи, при следните условия:
- с 10 процентни пункта, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение
 
Дата на обявяване на процедурата: НЕАКТИВНА

Краен срок за подаване на проектни предложения: 17.30 часа на 03 Май 2019 г.
 
Минимален размер на БФП за проект (в лв.): 15 000.00 лева

Максимален размер на БФП за проект (в лв.) : 3 911 660.00 лева.