ОПИК ос 1 - 2. Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.): 117 349 800 лв.

Допустими кандидати:
Микро, малки, средни и големи предприятия, които:


- са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите (но не техни клонове);
- имат минимум три приключени финансови години;
- развиват своята основна икономическа дейност в един от секторите, които не са недопустими за кандидатстване с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Примерни допустими дейности:
Изпълнението на проекта следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в обхвата на изброените по-долу приоритетните направления на тематичните области на ИСИС, а именно:
- Информатика и ИКТ
- Мехатроника и чисти технологии
- Индустрия за здравословен живот и био-технологии
- Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии
Проектите трябва да са насочени към внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица. Иновацията е нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който значително се различава от предишните продукти или процеси на предприятието и който е предоставен на потенциални потребители (продукт) или е въведен в употреба от предприятието (процес).

Категории допустими разходи:
- Елемент А „Инвестиции“ - внедряване на продуктова иновация посредством дълготрайни материални и нематериални активи
- Елемент Б „Услуги“ - консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите

Максимален % на съфинансиране:
25 - 90%

Дата на обявяване на процедурата: Декември 2019 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: Март 2020 г.

Размер на БФП за проект (в лв.):
- минимален: 100 000 лв.
- максимален: 391 000 - 1 000 000 лв.