ПРСР - Подмярка 8.3. Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
Намаляване на риска от горски пожари,  наводнения и други природни бедствия, причиняващи щети по горите на територията на засегнатите от горските пожари общини Симитли и Кресна

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.):
До левовата равностойност на 4 500 000 евро

Допустими кандидати:
Общините Кресна и Симитли, Югозападно държавно предприятие;

Примерни допустими дейности:
- дейности за създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици;
- предотвратяване и ограничаване на разпространението на неприятели и болести;
- изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
- строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите;
- закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести;
- изграждане и подобряване на горски пътища;
- изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни съоръжения за търговски цели;
- общи разходи за подготовка на проект;

Категории допустими разходи:
Разходи за материални и нематериални инвестиции, вкл. общи разходи

Максимален % на съфинансиране: До 100%

Размер на БФП за проект (в лв.):
- минимален: Левовата равностойност на 2 500 евро
- максимален: Левовата равностойност на 500 000 евро

Дата на обявяване на процедурата: Март 2018 г./НЕАКТИВНА

Краен срок за подаване на проектни предложения: Юни 2017 г.