ОПИК ос 2 - 2.089 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цели на предоставяната БФП* по процедурата:
Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
* безвъзмездна финансова помощ

Общ размер на БФП по процедурата: 78 233 200 лв.

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на статистически данни за броя на малките  предприятия с оборот над 500 000 лв. във всеки от секторите, както следва:
Сектор B - Добивна промишленост - 267 400 лв.
Сектор C - Преработваща промишленост - 16 225 200 лв.
Сектор D - Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 378 900 лв.
Сектор E -Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 566 100 лв.
Сектор F - Строителство - 8 598 500 лв.
Сектор G - Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - 26 067 300 лв.
Сектор H - Транспорт, складиране и пощи - 6 824 400 лв.
Сектор I - Хотелиерство и ресторантьорство - 5 861 600 лв.
Сектор J - Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 3 659 600 лв.
Сектор L - Операции с недвижими имоти - 1 199 100 лв.
Сектор M - Професионални дейности и научни изследвания - 3 191 600 лв.
Сектор N - Административни и спомагателни дейности - 2 019 200 лв.
Сектор P - Образование - 263 000 лв.
Сектор Q - Хуманно здравеопазване и социална работа - 1 769 600 лв.
Сектор R - Култура, спорт и развлечения - 1 020 800 лв.
Сектор S - Други дейности - 320 900 лв.

Допустими кандидати:
Кандидати, изпълняващите всяко едно от следните условия:
1) юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност и е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи над 500 лева (за всяка една от годините).
3) отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия.
4) да са реализирали оборот  за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.
5) да не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
6) да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. (като не е задължително месеците да са последователни и/или във всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%).

Недопустими кандидати:
1)    предприятия извършващи основната си икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I (Списък по чл. 38) към Договора за функциониране на Европейския съюз, или
2)    предприятия кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти, или
3)    предприятия извършващи основната си икономическа дейност, които съгласно КИД 2008 (Приложение 6) попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:
- 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
- 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
- 10.81. „Производство на захар”;
- 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
- 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
- 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
- 11.02. „Производство на вина от грозде”;
- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
- 11.06. „Производство на малц”.
4) предприятия, развиващи дейност в сектор рибарство и аквакултури, включително преработка на продукция от риба и водни организми
5) предприятия от финансовия сектор (сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ съгласно КИД-2008), както и такива, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в раздел 92 „Организиране на хазартни игри“
6) предприятия за които е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.
7) предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, както и предприятия, заявяващи подкрепа за кодове на икономическа дейност 46.17 „Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 46.21 „Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн“, 46.39 „Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, в случай че в рамките на тези дейности предприятията осъществяват търговия на тютюн/тютюневи изделия.

При кандидатстването ще се изисква:
- валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или на упълномощено от него лице с изрично писмено пълномощно. При упълномощаване следва да се прикачи в ИСУН 2020 изрично пълномощно (попълнено по образец) подписано на хартия от официалния представител на кандидата и сканирано, а в случай че кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, изричното пълномощно се подписва на хартия от всички от тях, сканира се и се прикачва в ИСУН 2020. Оригиналът на пълномощното се представя на етап сключване на административния договор за безвъзмездна помощ;
- Удостоверения за липса на големи* задължения към държавата и/или общината.
* размерът на всички неплатени задължения не трябва да надвишават 1 на сто от сумата на годишния оборот на предприятието за последната приключена финансова година или 50 000 лв.

Недопустими разходи:
•    разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;
•    разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи;
•    разходи за краткотрайни активи, извън посочените;
•    разходи за стоки, предназначени за продажба;
•    разходи за възстановим ДДС;
•    разходи за данъци и такси;
•    разходи, финансирани с публични средства;
•    разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства;
•    разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси;
•    разходи за лизингови вноски;
•    разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал (независимо дали финансирането е за част от или за целия персонал на предприятието) през периода на допустимост на разходите (след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта);
•    разходи за суровини втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора употреба;
•    разходи за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
•    разходи за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на проекта;
•    разходите, посочени за недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
•    разходи, които не попадат в обхвата на допустимите разходи;
•    разходи за дейности, попадащи в обхвата на недопустимите сектори;

Продължителността на изпълнение на проекта: не следва да надвишава три месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на БФП.

Размер на БФП за проект:
50 000 лв.

Максимален % на съфинансиране: 100%

ВАЖНО!: Във връзка със спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства, печалбата подлежи на възстановяване!
Печалбата се определя като «надвишаването на постъпленията спрямо допустимите разходи направени от бенефициента по съответния проект в момента на предявяване на искане за окончателно плащане на отпусната по проекта безвъзмездна помощ». Посочените постъпления се ограничават до прихода, генериран от дейностите по проекта.

Индикативна дата на обявяване на мярката: 15 март 2021 г.