ОПИК ос 2 - 2-077 Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цели на предоставяната БФП* по процедурата:
Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта, както и да са запазили заетостта от равнищата преди получаване на подкрепата.
* безвъзмездна финансова помощ

Общ размер на БФП по процедурата: 200 000 000 лв.

Допустими кандидати:
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които:
1) са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност и са декларирали приходи над 500 лв. за всяка една от годините;
3) отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
4) Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв.
5) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
6) Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02-31.07.2020 г. спрямо оборота за същия месец от 2019 г.
7) Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), вкл. и на ниво група.

Недопустими кандидати:
1) не могат да участват и безвъзмездна финансова помощ не се предоставя на лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 от Закона за обществени поръчки. Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че:
a) са обявени в несъстоятелност;
б) са в производство по несъстоятелност;
в) са в процедура по ликвидация;
г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
д) са преустановили дейността си;
е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;
ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
з) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
и) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
й) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв.;
л) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
м) лицата, които представляват кандидата са правили опит да:
i) повлияят на вземането на решение от страна на УО, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
ii) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
н) лицата, които представляват кандидата са осъждани с влязла в сила присъда за:
i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;
o) за лицата, които представляват кандидата е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;
п) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);
р) е установено, че:
i) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
ii) не са предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
Подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават кандидати:
2) които са:
• предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 7);
• предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти ; *налице е специфика относно раздел С 16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
• предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 (Приложение 8) попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:
- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
- 10.81. „Производство на захар”;
- 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
- 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
- 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
- 11.02. „Производство на вина от грозде”;
- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
- 11.06. „Производство на малц”.
3) които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност в сектор рибарство и аквакултури, уредени с Регламент  (ЕС) № 1379/2013;
4) които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща във финансовия сектор (сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ съгласно КИД-2008), както и такива, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в раздел 92 „Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008.
ВАЖНО: По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност.
5) за които е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.

Критерии за оценка:
1. Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г. и стойността на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта - 10 т.
2. Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г. - 10 т.
3. Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието-кандидат - 10 т.

Допустими разходи:
Предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция, както следва:
- Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
- Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
- Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.
За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г.

Недопустими разходи:
Недопустими по процедурата са следните видове разходи – разходи за:
• дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;
• придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи;
• краткотрайни активи, извън посочените в т.14.2;
• стоки, предназначени за продажба;
• възстановим ДДС;
• данъци и такси;
• финансирани с публични средства;
• възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства;
• изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси;
• лизингови вноски;
• персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите;
• суровини, материали и консумативи втора употреба;
• подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на проекта;
• недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
• които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 съгласно настоящите Условия;
• дейности, попадащи в обхвата на недопустимите сектори

Продължителността на изпълнение на проекта: не следва да надвишава три месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на БФП.

Размер на БФП за проект:
Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 5% от нетните приходи за продажби за 2019 г.
- минимален размер: 30 000 лв.
- максимален размер: 150 000 лв.

Максимален % на съфинансиране: 100%

ВАЖНО!: Във връзка със спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства, печалбата подлежи на възстановяване!
Печалбата се определя като «надвишаването на постъпленията спрямо допустимите разходи направени от бенефициента по съответния проект в момента на предявяване на искане за окончателно плащане на отпусната по проекта безвъзмездна помощ». Посочените постъпления се ограничават до прихода, генериран от дейностите по проекта.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 24 август 2020 г.