ПРСР - Подмярка 6.3. Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
1. икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;
2. ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;
3. подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени.
Очакваните резултати от прилагане на подмярката са:
1. Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици;
2. Повишаване на жизнеспособността на малките земеделски стопанства, подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени и ускоряване на тяхната модернизация и технологичното обновление.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.):
До левовата равностойност на 22 000 000 евро

Допустими кандидати:
 - физически лица;
 - ЕТ, ЕООД и ООД, регистрирани по ТЗ;
 - кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.
* Към датата на подаване да:
 - са регистрирани като земеделски стопани;
 - са получили от земеделска дейност най-малко 33% от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
 - имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) между 2000 -7999  евро;
 - в случай на ЕТ, ЕООД и ООД да са микропредприятия или малки съгласно ЗМСП;
 - и др.

Примерни допустими дейности:
Дейности за:
1. икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;
2. ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;
3. подобряване на опазването на околната среда и адаптация с климатичните промени;

* Подпомагането се предоставя за максимален срок от 5 години само при представен бизнес план, доказващ жизнеспособността на земеделското стопанство за максимален срок от 5 години и:
1) най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение:
а) увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер най-малко с левовата равностойност на 2000 евро, измерен в СПО, и/или;
б) увеличаване на обработваемата площ в стопанството с най-малко 20 на сто, в т.ч. на площта със засетите/засадените култури, спрямо датата на кандидатстване (само за изцяло растениевъдни стопанства), и/или;
в) увеличаване броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко 20 на сто спрямо животните към датата на кандидатстване (само за изцяло животновъдни стопанства), и/или;
г) увеличаване на обработваемата площ в стопанството с най-малко 20 на сто, в т.ч. площта на засетите/засадените култури, спрямо датата на кандидатстване и увеличаване броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко 20 на сто спрямо животните към датата на кандидатстване (за смесени стопанства).
Видовете дейности и/или инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, включени в бизнес плана, трябва да съответстват на конкретната дейност на стопанството.

Категории допустими разходи:
Разходи за развитие на стопанства на малките земеделски стопанства, посочени в бизнес план. Бизнес планът задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.

Приоритети:
• Проекти, които се изпълняват в сектор "Етерично-маслени култури"
• Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”
• Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”
• Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство
• Проекти на земеделски стопанства в планински райони

Максимален % на съфинансиране: Непр.

Размер на БФП за проект:
Общият размер на помощта не може да надвишава 15 000 евро на бенефициент.
Изплащането на помощта се извършва на два етапа:
1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
2. второ плащане в размер на левовата равностойност до 5 000 евро - когато след извършена проверка Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА) установи точното изпълнение на бизнес плана.
*Когато при кандидатстване земеделският стопанин доказва икономическия размер на стопанството с намерение за засаждане/засяване на земеделски култури през текущата стопанска година спрямо датата на подаване на проектно предложение, ДФЗ - РА, извършва проверка или посещение на място и ако установи спазване на заложените в одобрения бизнес план срокове за засяване/засаждане на земеделските култури, извършва първото плащане в срок до един месец от извършване на проверката или посещението.

Дата на обявяване на процедурата: АКТИВНА

Краен срок за подаване на проектни предложения: 15.05.2020 г.