ПРСР - Подмярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
1. подобряване на конкурентоспособността и създаването на нови работни места, чрез:
а) насърчаване преработката и подобряване маркетинга на горските продукти;
б) подпомагане закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесина;
2. подобряване състоянието на горите, тяхното опазване и устойчиво стопанисване, чрез:
а) подпомагане провеждането на отгледните сечи във високостъблените и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
б) подпомагане закупуването или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите машини и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;
в) подпомагане на устойчивото управление на горите чрез въвеждане на добри производствени практики, в т.ч. системи за управление на качеството и подготовка за сертификация. .

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.):
До левовата равностойност на 18 000 000 евро

Допустими кандидати:
1. Физически лица, собственици на минимум 0,5 ха горски територии. Допустими са само за дейностите: отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст и закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.
2. Еднолични търговци, собственици на минимум 0,5 ха горски територии. Допустими са за подпомагане за всички дейности.
3. Юридически лица, собственици на минимум 0,5 ха горски територии (в случай че не повече от 25 % от капитала им е притежание на държавата, с изключение на общини). Допустими са за подпомагане за всички дейности.
4. Местни поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0,5 ха горски територии. Допустими са само за дейностите: отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст и закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина само в собствени горски територии.
5. Общини, собственици на минимум 10 ха горски територии. Допустими са само за дейностите: отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст и закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина само в собствени горски територии.
6. Микро, малки и средни предприятия, различни от кандидатите по т. 1.1 до 1.5 и 1.7 Допустими са само за дейностите по изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение и закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка.;
7. Горски стопани, доставчици на услуги. Допустими са само за дейностите: отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст и закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

Критерии за подбор:
Избираемите проекти ще бъдат класирани според приоритетите на следните критерии за избор, а именно:
• проекти с местоположение на територията на община с висока лесистост (от 30% до 60% и над 60%, като се дава приоритет на по-високият процент);
• специализирана горска техника, която притежава сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност) за проекти изцяло свързани с дейност по дърводобив.;
• приоритет ще се дава и за проекти осигуряващи устойчива заетост (нови и запазени работни места).

Допустими дейности:
1. Изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение;
2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка съгласно приложение № 4;
3. Отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
4. Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

Допустими разходи:

1.1. Разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи за изграждане или подобрение на сгради и други недвижими активи, както и разходи, свързани с придобиване на сгради и други недвижими активи, необходими за първичната преработка на дървесина, съгласно допустимите за подпомагане дейности по настоящите Условия за кандидатстване;
1.2. Разходи за закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка съгласно приложение № 4;
1.3. Разходи за отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
1.4. Разходи за закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.
2. Закупуване на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение;
3. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;
4. Закупуване на софтуер, необходим за изпълнение на проектното предложение;
5. Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация;
6. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи включени в проектното предложение.

Максимален % на съфинансиране:
1. за проектни предложения, които ще се изпълняват на територията на общини от селските райони, съгласно Приложение № 2, е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
2. за проектни предложения, извън територията на общини от селските райони, е в размер до 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Размер на БФП за проект:
- минимален: левовата равностойност на 5 000 евро
- максимален: левовата равностойност на 500 000 евро

Краен срок за подаване на проектни предложения: 17:30 ч. на 31.07.2018 г../НЕАКТИВНА