ИНОВАЦИИ

Иновациите са сектор в икономиката, на който се обръща все по-голямо внимание. Финансиране за проекти, свързани с разработка на иновативни продукти и технологии, маркетинга на иновациите и внедряването им в масово производство, са предвидени по няколко схеми в рамките на Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Финансират се разходи за възнаграждения на персонала, ангажиран с разработката на иновацията, разходи за изпитване на иновативния продукт, разходи за материали, агрегати, възли и детайли, нужни за изработка на прототип, разходи за участия в изложения, инвестиции за закупуване на оборудване, необходимо за производство на новия продукт.