ПРСР - Подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
1. увеличаване на лесистостта в равнинните райони с по-ниска такава;
2. ограничаване  на ерозията и запазване на качеството на земите в съседни територии;
3. подобряване на водния баланс в подкрепените територии;
4. адаптиране към промените в климата.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.):
18 028 131 лв.

Допустими кандидати:
1.    физически лица, собственици на земеделски или неземеделски земи;
2.    еднолични търговци и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски или неземеделски земи;
3.    общини, собственици на земеделски или неземеделски земи;
4.    юридически лица, собственици на земеделски или неземеделски земи.
Всички кандидати трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват.
Лицата по т. 1 и т. 2 трябва да са собственици на минимум 0.5 ха земеделски или неземеделски земи, върху които ще извършват залесяванията.
Лицата по т. 3 и 4 трябва да са собственици на минимум 1.0 ха земеделски или неземеделски земи, върху които ще извършват залесяванията.
Лица по т. 2 и 4 се подпомагат, при условие че са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за висшето образование или Закона за вероизповеданията.
Лица по т. 2 и 4, с изключение на лицата по Закона за вероизповеданията и Закона за висшето образование, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Допустими дейности*:
1. Залесяване с дървесни и храстови видове, което включва:
1.1. изготвяне на технологичен план за залесяване;
1.2. почвоподготовка;
1.3. закупуване на залесителен материал;
1.4. транспорт на залесителния материал;
1.5. временно съхранение на залесителния материал;
1.6. разходи за труд при залесяване;
2. Третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали;
3. Ограждане на залесената територия.
4. Годишна премия на хектар за поддръжка на залесените площи, което включва:
4.1. попълване (презасяване или презасаждане);
4.2. отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването, по схема 3 пъти за първата и втората година, 2 пъти за третата и 1 път за четвъртата и петата година;
4.3. превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването;

Допустими разходи*:
1. Разходи за залесяване, което включва:
1.1. изготвяне на технологичен план за залесяване;
1.2. почвоподготовка;
1.3. закупуване на залесителен материал;
1.4. транспорт на залесителния материал;
1.5. временно съхранение на залесителния материал;
1.6. разходи за труд при залесяване;
2. Разходи за третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали;
3. Разходи за ограждане на залесената територия.
4. Разходи за поддръжка на залесените площи, което включва:
4.1. попълване (презасяване или презасаждане);
4.2. отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването;
4.3. превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването;
5. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. такси за издаване на документи от държавни и общински администрации, разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 5% от общия размер на допустимите разходи включени в проектното предложение.

Максимален % на съфинансиране:
1. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за одобрени проектни предложения е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
2. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Размер на БФП за проект (в лв.):
1. Минималният размер на допустмите разходи, за които се кандидатства, за едно проектно предложение е до 4 889.50 лв.
2. Максималният размер на допустмите разходи, за които се кандидатства, за едно проектно предложение е до 586 740 лв.
3. Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е до 977 900 лв.
4. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава 977 900 лв., за бенефициентите, които помежду си са предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 16 октомври 2020 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Специфични условия за допустимост и недопустимост:

Условия за допустимост на дейностите:
1. Подпомагат се проектни предложения, които се осъществяват на територията на Република България.
2. Земята, която ще се залесява трябва да попада в район с лесистост по-малка от 60% или в район с висок или среден риск от ерозия.
3. Минималната площ за залесяване, с която ще се кандидатства, трябва да бъде както следва:
-    за физически лица, еднолични търговци и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски или неземеделски земи – 0.5 ха;
- за общини и юридически лица, собственици на земеделски или неземеделски земи – 1 ха;
4. Подпомагат се проектни предложения, за които са проведени процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за защитените територии и приложимите подзаконови нормативни актове със съответния компетентен орган по околна среда.
5. Залесяването с извършва съгласно технологичен план за залесяване по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 2 от 7.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране.
6. В технологичния план следва да има идентификационни данни за залесителните обекти (отдел, подотдел и номер на поземлен имот), землище и община, в които се намират имотите. В случаите на залесяване на голини по смисъла на Закона за горите, то към проектните предложения се прилагат и таксационните описания от предходния и действащия горскостопански план или програма и предходния лесоустройствен проект, план или програма на подотделите, в които ще се извършва залесяването.
7. При изготвяне на технологичния план за залесяване по т. 1.1. от Раздел 13.1. „Допустими дейности“ се спазват следните изисквания, които се декларират в самия план от лице или търговец по чл. 235 или чл. 241 от Закона за горите, който го е изготвил:
7.1. типовете горски месторастения за площи, на които те не са установени, се определят, съгласно Инструкция за установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне на състава на дендроценозите;
7.2. изборът на видовете за залесяване трябва да бъде съобразен за съответния тип месторастене, съгласно Квалификационната схема на типовете горски месторастения в Република България (2011 г.);
7.3. дава се приоритет на местни устойчиви видове за съответния район и тип месторастене;
7.4. за залесяване на площи, разположени от 0 до 700 метра надморска височина, се използват видове, които са с висока устойчивост на пожар;
7.5. от интродуцираните видове могат да се използват за залесяване само тези от тях, за които при оценка на въздействието не е установено, че застрашават биологичното разнообразие и екосистемните услуги или оказват отрицателно влияние върху здравето на хората;
7.6. когато се налага смесване на дървесните или храстови видове в културата, то трябва да е поясно и минимум 10% от площта трябва да е заета от медоносни дървесни видове, съгласно Приложение № 3 ;
7.7. при възникнало несъответствие между типа на месторастенето и изискването за ниска степен на опасност от пожар по т. 3.4 трябва да бъде подробно мотивиран и обоснован изборът на дървесен вид за залесяване;
7.8. гъстотите на създадените култури следва да бъдат съобразени с нормативите за съответните видове посочени в Наредба № 2 от 2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране (ДВ, бр. 16 от 2013 г.);
7.9. качеството на фиданките с открита коренова система трябва да отговаря на изискванията на БДС 1449-73, а на фиданките със закрита коренова система на Наредба № 21 от 2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос (ДВ, бр. 93 от 2012 г.);
7.10. нуждата от ограждане на новосъздадената горска култура.
7.11. в случай на залесителни дейности на площ над 1 ха, дейностите включват комбинация от дървесни или храстови видове, която включва:
-  минимум 10 % широколистни дървета върху определена площ, или
- минимум три дървесни вида, от които най-малобройният заема минимум 10 % от площта.
8. Създаването и поддръжката на покривка само от храстова растителност е допустимо само в случаите на противоерозионно залесяване, когато поради тежки екологични или климатични условия, не може да се очаква чрез засаждането на дървесни видове да се създаде горска покривка, като се осигурява същото равнище на грижи и опазване, каквото се прилага и за горите;
9. Дейностите по третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали по т. 2 от Раздел 13.1 „Допустими дейности“ може да се извършва с влагозадържащи препарати, заразяване с мицел или азот фиксираща бактерия, които се  осъществяват индивидуално, по схема на производителя или чрез ограждане/очертаване границите на залесената площ;
10. Дейностите по ограждане на залесената територия по т. 3 от Раздел 13.1 „Допустими дейности“ се допуска само при необходимост от защита срещу увреждане при движението на хора, превозни средства и от паша. Видът и размерът на оградата се определят от лицата по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите в технологичния план за залесяване.
11. Дейностите по попълване по т. 4.1 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“ са допустими за подпомагане само през първата година след залесяването, до 20 на сто от допустимите разходи за залесяване, когато при есенната инвентаризация е установено прихващане между 25 % и 80 %, съгласно чл. 34, ал. 2, т. 1 от Наредба № 2 от 2013 г.
12. Дейностите по отглеждане по т. 4.2 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“ са допустими за подпомагане само за горски култури, създадени по реда на настоящите условия за кандидатстване.
13. Превантивните действия по т. 4.3 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“ са допустими за подпомагане всяка година, през която се извършват разходи за отглеждане по по т. 4.2 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“.
14. Залесяванията трябва да се извършват съгласно Закона за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
15. Минималният процент на прихващане на новосъздадената гора е по-висок от 25%.
16. Помощта за залесяване на земя, собственост на публични органи, или за бързорастящи дървета покрива само разходите по т. 1 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.
17. В зоните, включени в мрежата „Натура 2000“, залесяването е допустимо само ако съответства на целите на управлението на тези зони и е съгласувано с органа на държавата членка, който отговаря за прилагането на „Натура 2000“.

Недопустими дейности:
1. Безвъзмездна финансова помощ не се предоставя за проектни предложения, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда и включващи инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за горите (ЗГ) и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане, Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за защитените територии (ЗЗТ), Закона за водите (ЗВ), Закон за защита на растенията.
2. Безвъзмездна финансова помощ не се предоставя за проектни предложения ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз.
3. Безвъзмездна финансова помощ не се предоставя за проектни предложения в местата, включени в националната екологична мрежа, съгласно чл. 3 от ЗБР, които не отговарят на изискванията на ЗЗТ, ЗБР и съответните подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за обявяването на тези места и плановете за управлението им;
4. Безвъзмездна финансова помощ не се предоставя за проектни предложения, по които допустимите и включени в проектите дейности от раздел 13.1, с изключение на т. 1.1., са били физически започнати или извършени преди подаване на проектното предложение, независимо дали всички свързани плащания не са извършени.
5. Безвъзмездна финансова помощ не се предоставя за проектни предложения за загуби на доход, дължащи се на пожари, природни бедствия, неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, други неблагоприятни климатични и катастрофични събития;
6. Залесяване на тополи и върби с цел създаване на култури с цикъл на ротация по-малък от 6 години, при разстояния по-малки от 2,0 - 10,0 м х 2,0 - 10,0 м и брой на фиданките по-голям от 1500 бр./ха;
7. Залесяване с цел производство на коледни елхи;
8. Залесяване на бързорастящи дървета за производство на енергия, при турнуси на сеч по-ниски от посочените в Приложение № 4 от Наредба № 2 от 7 февруари 2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране.
9. Залесяване на уязвими местообитания като торфища, влажни зони, карстови и силикатни терени, автохтонно не поддържащи горско-дървесна растителност (местообитания с европейска значимост, започващи с кодове 6, 7 и 8 от Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр.77 от 2002 г.));
10. Залесяване на лесонепригодни горски територии и други лесонепригодни площи, освен в случаите на т. 8. от Раздел 13.2.“;
11. Залесяване на земеделски земи с висока природна стойност;
12. Залесяване на постоянно затревени площи, включително мери, пасища, ливади и поляни.
13. Залесяване на имоти, които през последните 5 (пет) години са имали начин на трайно ползване мери, пасища, ливади и поляни.
14. Залесяване на земеделски земи, които не са били включени в сеитбооборот през последните 5 или повече години.
15. Залесяване, при което предвидените дейности включват унищожаване и увреждане на съществуващо самовъзобновяване на естествена горска и храстова растителност, включително в териториите претърпели природни нарушения.
16.  Залесяване в защитени зони на имоти, заети от негорски природни местообитания, включени в  Приложение № 1 на  Закона за биологичното разнообразие, както и залесяване в горски природни местообитания от Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие с нетипични за съответното природно местообитание видове.
17. Залесяване на сечища и площи, които са предвидени за залесяване, като част от обичайните дейности по стопанисване на горските територии.

Недопустими разходи:
1.    Закупуване или наем на земя и сгради;
2.    Данък върху добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
3.    оперативни разходи, включително разходи за наеми;
4.    банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви, застраховки;
5.    Принос в натура;
6.    Инвестиции, които представляват обикновена подмяна;
7.    Плащания в брой;
8.    Инвестиции в частта им, която надвишава определените пределни разходи, съгласно Приложение № 5;
9.    Инвестиции, за които ДФЗ-РА или друг компетентен орган установи изкуствено създадени условия за получаване на безвъзмездната финансова помощ с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на подмярката;
10.    Неустойки за неизпълнение по договорите с избраните доставчици/изпълнители;
11.    Натрупани лихви върху изплатени авансови плащания;
12.    Изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;
13.    Обезщетения за отчуждаване на имоти;
14.    Инвестиции, за които е установено двойно финансиране.
15.    Инвестиции, за които се установи, че ще имат отрицателно въздействие върху околната среда.