ПРСР - Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства - Целеви прием за сектор "Животновъдство"

Цели на предоставяната БФП по процедурата: 
Повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:
а) преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
б) насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
в) опазване на компонентите на околната среда;
г) спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
д) насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;
е) подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
ж) осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.):
58 674 000 лв.

Допустими кандидати:
1. Финансова помощ по процедурата се предоставя на:
а) земеделски стопани;
б) групи или организации на производители.
2. Земеделските стопани по т. 1, буква „а“ към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:
а) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;
в) да са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
г) ако кандидатите са юридически лица, трябва да са:
аа) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;
бб) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.
3. Икономическият размер на стопанството по т. 2, буква „б“, се изчислява по таблица съгласно Приложение № 1.
4. Минималният икономически размер на стопанства по т. 2, буква „б“ се доказва от кандидатите чрез представяне на декларация по образец съгласно Приложение № 2 за текущата стопанска година към момента на кандидатстване и:
а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол; или
б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, ал. 10 и ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или
в) справка за дейността на кандидата за стопанската 2019/2020 година, издадена във връзка с регистрацията като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
5. Не е допустимо доказване на минималният стандартен производствен обем с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година.
6. Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство, трябва да се стопанисва съгласно чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители.
7. При кандидатстване за колективна инвестиция, условията по т. 2 трябва да са изпълнени за всички членове на групата или организацията на производители.
8. За групи и организации на производители на земеделски продукти условието по т. 2, буква „б“ се счита за изпълнено, когато общият стандартен производствен обем, формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете на групата или организацията, отнесен към броя на земеделските стопани, членове на групата или организацията, е над 8 000 евро.
9. За колективни инвестиции не се подпомагат кандидати, при които някой от членовете на групата или организацията на производители:
а) притежава доминиращо влияние върху дейността на кандидата;
б) участва в проектното предложение със стандартен производствен обем на земеделското си стопанство, който надвишава 40 на сто от общия стандартен производствен обем, формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете, с които те участват в проектното предложение;
в) помежду си са свързани предприятия или предприятия партньори по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.
10. Минималният икономически размер на стопанството по т. 2, буква „б“ за кандидати, чиито животновъдни стопанства са засегнати от усложнена епизоотична обстановка, може да се докаже чрез представяне на протокол за унищожаване/убиване на животните по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ към момента на възникване на събитието, като се вземат предвид броя на животните, които не са възстановени в животновъдния обект към датата на подаване на проектното предложение.
11. В случаите по т. 10, кандидатите поемат ангажимент да възстановят унищожените/убитите животни в животновъдния обект, като посочват краен срок, в рамките на който ще се извърши възстановяването.
12. В случаите по т. 10, условието по т. 2, буква „в“, кандидатите да са собственици или ползватели на действащ животновъден обект се счита за изпълнено, ако отглежданите животни са унищожени/убити не по-рано от 1 януари 2019 година.
13. В Раздел 24 „Списък на документи, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване са посочени документите, които трябва да бъдат представени, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебно.
14. Изискването по т. 2, буква „аа“ не се прилага за кандидати с проектни предложения, които ще се реализират на територията на селски район и които са създадени до 1 година преди датата на подаване на проектното предложение.

Допустими дейности:
Настоящата процедура по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. има за цел да спомогне за подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства в сектор „Животновъдство“ чрез:
а) внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
б) насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или
в) опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или
г) подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
д) подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
е) осигуряване на възможностите за производство на биологични селскостопански продукти.

Допустими разходи:
1. Разходи за строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда.
2. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда.
3. Разходи за закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг.
4. Разходи за закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 9.
5. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, като например: цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на живи животни и птици и др.
6. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.
7. Разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
8. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
9. Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 8, като допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект.
10. Закупуване на земеделска техника по т. 5 е допустимо за обработка на земеделски площи, предназначени за производство на селскостопански култури за изхранване на животните, отглеждани от кандидата и включени в проектното предложение и/или за извършване на дейности в животновъдния обект, свързани с отглеждане на животните и подобряване на селскостопанския производствен процес.
ВАЖНО: Разходите за СМР и оборудване на непроизводствени помещения (административно-битови сгради, заседателни зали съблекални, кухни, подпокривни пространства, помещения за почивка и др.) и  за вертикална планировка, за които се предоставя финансова помощ не могат да превишават 20 на сто от разходите за производствени помещения, оборудването и съоръженията към тях ведно с разходите за земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства.

Максимален % на съфинансиране:
50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Размер на БФП за проект (в лв.):
1. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат е 29 337 лв.
2. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат е 977 900 лв.
3. Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, включени в проектно предложение, представено от един кандидат по настоящата процедура е 488 950 лв.
4. Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат е 1 955 800 лв.
5. Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат е 977 900 лв.
6. Максималният размер на общите допустими разходи за периода на прилагане на подмярката на ПРСР 2014-2020 не трябва да надвишава размера, посочен в т. 4 и т. 5, за кандидатите и/или ползвателите/бенефициентите, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30 септември 2020 г. 17:30 ч.