ОПРЧР - Транснационални партньорства

Цели на предоставяната БФП по Процедурата:
Операцията цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.


Общ размер на БФП по процедурата (в лв.): 30 649 297 лв.


Допустими кандидати:
Всички допустими кандидати по ПО оси 1, 2 и 3 на ОПРЧР


Примерни допустими дейности:
Задължителни дейности:
• Организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;
• Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи;
• Адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;
• Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи
• Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни).
Допълнителни дейности:
• Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държавичленки;
• Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване).


Категории допустими разходи:
Разходи за персонал;
Разходи за материални/нематериални активи;
Разходи за услуги;
Непреки разходи.


Максимален % на съ-финансиране: 100 %

Дата на обявяване на процедурата:  Септември 2019/ ПРЕДСТОИ!


Краен срок за подаване на проектни предложения: Ноември 2019 г.


Минимален размер на БФП за проект (в лв.): 50 000 лв.


Максимален размер на БФП за проект (в лв.): 150 000 лв.