ОПИК ос 3 - 8. Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.):
71 644 656.11 лв. / 36 631 331 евро

Допустими кандидати:
Съществуващи МСП от преработващата промишленост

Примерни допустими дейности:
- дейности за изпълнението на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно и устойчиво използване на ресурсите, в област отпадъци, води, рециклиране на материали
- информираност и публичност

Категории допустими разходи:
- инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
- разходи за услуги
- разходи за материали и консумативи
- разходи за организация и управление

Максимален % на съфинансиране:
35% -75%

Дата на обявяване на процедурата: Юли 2017 г. / НЕАКТИВНА

Краен срок за подаване на проектни предложения: Октомври 2017 г.

Размер на БФП за проект (в лв.):
- минимален: 300 000 лв.
- максимален: 2 000 000 лв.