ОПРЧР - Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги

Цели на предоставяната БФП по Процедурата:
Операцията е насочена към включване на пазара на труда, професионално ориентиране и предоставяне на посреднически услуги на младежи настанени в резидентни услуги. Целта е чрез социална и професионална интеграция, наставничество и обучение да се създадат предпоставки за развитието на младежите.
Операцията е в съответствие с Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.


Общ размер на БФП по процедурата (в лв.): 3 млн. лв.


Допустими кандидати:
Компонент 1:
Работодатели; НПО

Компонент 2:
Социални предприятия;
работодатели; специализирани предприятия на хора с увреждания; кооперации на хора с увреждания; НПО; общини; доставчици на социални услуги.


Примерни допустими дейности:
Компонент 1:
1.Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, и дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които не са в образование или
обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч.:
• информационни кампании и събития;
• трудови борси;
• индивидуална работа с идентифицираните лица:
• изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите;
• професионално ориентиране, информиране и консултиране;
• психологическо подпомагане;
• насочване към образователни институции и структури на Министерството на образованието и науката на регионално и местно ниво за продължаване на образованието;
• насочване към включване в обучение;
• осъществяване на връзки с работодатели и подпомагане наемането на работа;
• насочване към и подпомагане на регистрация на неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.
2.Предоставяне на обучение след регистрация като безра-
ботно лице - мотивационни обучения, обучение за придобиване на професионална квалификация и на ключови компетентности;
3.Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване, след регистрация като безработно лице;
4.Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи.


Компонент 2:
1.Подкрепа за дейността на социални предприятия във връзка с осигуряване на заетост и създаване на трудови навици и социални умения, тип „защитена работна среда“ за младежи от резидентни услуги - например кафене, ресторант, ателие и т.н., места, в които да придобиват
трудови навици на практика;
2.Социална и професионална интеграция на младежите, осигуряване на подкрепа, чрез трудово наставничество за провеждане на трудова практика в реална работна среда;
3.Трудово наставничество за въвеждане и обучение на работното място за лицата, за които се осигурява заетост, текуща подкрепа в работния процес.
4.Адаптиране и оборудване на работното място.
5.Субсидиране на работната заплата и осигуровките за работодатели, които наемат младежите.

Категории допустими разходи:
Разходи за персонал;
Разходи за материални/нематериални активи;
Разходи за услуги;
Непреки разходи.

Максимален % на съ-финансиране: НП


Дата на обявяване на процедурата:  Септември 2019/ ПРЕДСТОИ!


Краен срок за подаване на проектни предложения: Ноември 2019 г.


Минимален размер на БФП за проект (в лв.): НП


Максимален размер на БФП за проект (в лв.): В случаите на приложимост на Регламент (ЕО) №1407/2013, максималният размер на помощта е 391166 лв.