ПРЕДПРОЕКТНО КОНСУЛТИРАНЕ


Получаването на безвъзмездно финансиране по европейски програми от Структурните фондове и Кохезионния фонд е свързано с редица изисквания и предпоставки. При предпроектното консултиране на вашата идея от наша страна, Вие ще можете да разберете дали тя е реално осъществима и по коя програма би могла да получи финансиране. Ние ще Ви насочим и консултираме още за:
• Отговаря ли Вашата фирма или организация на критериите за участие за финансиране по дадена оперативна програма
• Нужните цели и изисквания, на които Вашето проектно предложение трябва да отговаря, за да е в съответствие с критериите за допустимост и целите на оперативната програма
• Приоритетните области, в които проекта трябва да се вписва
• Размера и начина на допустимото финансиране, което можете да получите, в т.ч. авансови и междинни плащания
• Допустимите разходите, които можете да направите и които подлежат на финансиране по изискванията на ЕС
• Необходимият ресурс за съфинансиране, който трябва да притежавате или да имате наличен към необходимия момент
• Възможностите за банково финансиране, което бихте могли да получите, в т.ч. изготвяне на бизнес план за получаване на съфинансиране в съответствие с изискванията на кредитната институция, кредитно уверение или банкова референция
• Времеви график и срокове, които трябва да спазите при изпълнението на проекта
• Други

 

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ


При разработването на европейски проекти ние се стремим да обосновем по най-подходящ начин концепцията на нашия клиент, така че тя да бъде издържана в икономически, социален и финансов аспект. При тяхното изготвяне ние изхождаме стриктно от изискванията на контролните органи на съответните програми, като:
• Определяне на обща и специфична цел на проекта
• Аргументация и доказване на неговата необходимост
• Описание на проектното предложение и дейностите по проекта
• Изготвяне на бизнес план според изискванията на банковата институция
• Кандидатстване за целеви инвестиционен банков кредит
• Професионално описване на проекта във формуляр за кандидатстване (апликационна форма)
• Формулиране на очаквани, обективно измерими крайни резултати след завършека на проекта
• Изготвяне на бюджет на проекта
• Изготвяне на финансов анализ и план на проекта
• Окомплектоване на проектa, съгласно изискванията на договарящия орган
• Внасяне на проекта в съотвената институция
• Други

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА


Целият цикъл на проекта е сложен процес, който не завършва с одобрение на проектното предложение. Пътят на проектите е съпътстван от редица бюрократични изисквания и процедури на административните органи, които могат да бъдат сравнително лесно обслужени с помоща на консултанската компания, изготвила проекта. Някои от акцентите на гореспоменатите изисквания са:
• Съдействие при наблюдение на изпълнението на проекта и постигане на заложените резултати от Управляващия орган или междинното звено
• Изготвяне на необходимата текуща документация
• Изготвяне и провеждане на кореспонденцията с договарящия орган
• Съставяне на необходимите текущи отчетни доклади и данни
• Извършване на текущите финансови процедури
• Изготвяне на финален технически и финансов доклад съгласно изискванията на договарящия орган
• Възможностите за банково финансиране, което бихте могли да получите, в т.ч. изготвяне на бизнес план за получаване на съфинансиране в съответствие с изискванията на кредитната институция, кредитно уверение или банкова референция
• Други

Проектът се счита за завършен при изготвяне и представяне от страна на бенефициента на финален технически и финансов доклад съгласно изискванията на договарящия орган, описващ направените разходи, конкретните постигнати резултати според предварително зададените индикатори и въздействието, което той е имал върху състоянието в съответния сектор на българската икономика. Окончателното одобрение на този заключителен доклад е предпоставка за получаване на фактическите плащания от страна на договарящия орган по проекта към бенефициента.