ОПИК Ос 2 - Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.): 78 233 200 лв.
разпределени както следвапо сектори:
- Промишленост (сектори B, C, D и Е) - 21 840 000 лв.
- Търговия (сектор G) - 15 830 000 лв.
- Услуги (сектори F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S) - 40 563 200 лв.

Допустими кандидати:
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които:
1) са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите (клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват).
2) имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) и са извършвали стопанска дейност през нея (в случай, че кандидат е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2019 г. към НСИ, същият ще се счита за недопустим по процедурата).
3) отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36)
4) са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Микро предприятие    ≥ 30 000 лева
Малко предприятие    ≥ 200 000 лева
Средно предприятие    ≥ 1 000 000 лева
5) не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Недопустими кандидати:
Подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са:
• предприятия, осъществяващо основна икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност;
• предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина) които са част от код С16.29 и С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ (с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски) също са недопустими;
• предприятия, осъществяващи основна икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 (Приложение 9) попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:
- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
- 10.81. „Производство на захар”;
- 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
- 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
- 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
- 11.02. „Производство на вина от грозде”;
- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
- 11.06. „Производство на малц”.
• ако основната им икономическа дейност се отнася до секторите на рибарството и аквакултурите, на първично производство на селскостопански продукти или на преработката и търговията със селскостопански продукти в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013.
• предприятия, осъществяващи основна икономическа дейност:
- във финансовия сектор (сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ съгласно КИД-2008),
- в раздел 92 „Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008
- свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, включително 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 „Търговия на дребно с тютюневи изделия“.
- съгласно кодове 46.17 „Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 46.21 „Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн“, 46.39 „Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, в случай че в рамките на тези дейности предприятията осъществяват търговия на тютюн/тютюневи изделия
• за които е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.

Допустими дейности и разходи:

Дейности за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд в условията на COVID-19, и по-конкретно:
1) Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с осигуряване на колективни средства за защита.
За целите на настоящата процедура под колективни средства за защита се има предвид средства, които се ползват за повече от един служител и имат за цел превенция/предпазване от разпространението на COVID-19 като термометри, термокамери,  пречистватели за въздух и др. подобни.
2) Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери
3) Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
• Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място - поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние между работниците, опериращи с тях и др. под.;
• Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати/ осигуряване на автоматично осветление;
• Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса – монтиране на нови системи за вентилация и климатизация (ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. под.;
Включването на разходи за нови системи за вентилация и климатизация е допустимо единствено в случаите, когато същите притежават функционалност за подобряване качеството на въздуха от гледна точка минимизиране риска от циркулация на вируса.
• Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез - хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.
При въвеждането на ИКТ системи и приложения следва да бъдат спазени всички авторски права и приложими лицензи.
Задължителен краен резултат от въвеждането на ИКТ системи и приложения е получаването на:
- лиценз/друг документ, удостоверяващ право на собственост/право на ползване за ИКТ система/модул;
- протокол, от който да е видно, че ИКТ системата/модула и приложенията са въведени;
- технически паспорт/друг еквивалентен документ.

Недопустими дейности:

•    Дейности, които са започнати и физически извършени или изцяло осъществени преди подаване на проектното предложение;
•    Дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по
проекта.
•    Дейности, за които не са заявени разходи в бюджета на проекта.
•    Извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;
•    Инвестиции в летищна инфраструктура;
•    Придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт;
•    Всички дейности, които не са сред посочените като допустими в Условията за кандидатстване.


Недопустими разходи:

•    разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на проектното предложение независимо дали всички свързани плащания са извършени;
•    разходи за СМР в помещения под наем, за които кандидатът няма договор за наем за периода на устойчивост (минимум три години от окончателното плащане по проекта);
•    разходи за СМР, за които се изискват разрешителни от компетентни органи;
•    разходи за основен ремонт ;
•    разходи за машини, съоръжения и оборудване за производствени нужди;
•    разходи за закупуване на транспортни средства;
•    разходи за възстановим ДДС;
•    разходи за данъци и такси;
•    разходи, финансирани с публични средства;
•    разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства;
•    разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси;
•    разходи за дълготрайни активи втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора употреба;
•    разходи за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на проекта;
•    разходи за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
•    разходи за ДМА/ДНА/СМР/материали и консумативи, които не са пряко свързани с постигане на целите на процедурата;
•    разходите, посочени за недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
•    разходи за придобиването на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение
•    разходи за дейности, попадащи в обхвата на недопустимите сектори, посочени в т. 11.2, подт. 2), 3) и 4) от настоящите Условия.

Продължителност на изпълнение: до 6 /шест/ месеца.

Максимален % на съфинансиране: 70%

Размер на съфинансирането:
За микро предприятия:
- минимален: 3 000 лв.   
- максимален: 15 000 лева, но не повече от 10 % от нетните приходи от продажби за 2019 г.;
За малки предприятия:
- минимален: 10 000 лв.   
- максимален: 30 000 лева, но не повече от 5 % от нетните приходи от продажби за 2019 г.;
За средни предприятия:
- минимален: 25 000 лв.   
- максимален: 75 000 лева, но не повече от 2,5 % от нетните приходи от продажби за 2019 г.;

Дата на обявяване: ноември 2020 г.