ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО

Фирмите и физическите лица, регистрирани като земеделски производители, могат да кандидатстват за финансиране на дейността си по мярка 4.1 и мярка 4.1.2 на Програмата за развитие на селските райони - "Инвестиции в земеделски стопанства". Финансират се проекти за създаване на трайни насаждения, закупуване на земеделска техника, оборудване за животновъдни ферми, разходи за строителство на селскостопански сгради, консултантски услуги и при определени условия – покупката на земя.

Предприятията от сектора на селското стопанство, които планират да развиват и друг вид дейност, различна от земеделската, могат да получат средства за стартиране на новия си бизнес по мярка 6.4.1. на Програмата за развитие на селските райони - "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности". Мярката финансира проекти, които се реализират на територията на селска община, в областта на селския туризъм, леката промишленост и услугите.