ПРСР - Подмярка 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Цели на предоставяната БФП по процедурата:
Развитие на конкурентоспособността на селските райони; създаване на заетост

Общ размер на БФП по процедурата (в лв.):
До левовата равностойност на 100 000 000 евро

Допустими кандидати:
- земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или
- юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите;

Примерни допустими дейности:
Инвестиции в неземеделски дейности, като например:
- производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали) и развитие на услуги в следните сектори
- производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
- развитие на занаяти в следните приоритетни направления

Категории допустими разходи:
Материални и нематериални инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони

Максимален % на съфинансиране:
до 50%

Дата на обявяване на процедурата: 5 септември 2018 г./НЕАКТИВНА

Краен срок за подаване на проектни предложения: 7 декември 2018 г.

Размер на БФП за проект (в лв.):
- минимален: Левовата равностойност на 10 000 евро
- максимален: Левовата равностойност на 200 000 евро